Endring i grunnordning for Kampen menighet


Fra menighetsmøtet

Photo by DocuSign on Unsplash

Gudstjenesteliturgien vår er under revisjon etter at Kirkemøtet i 2019 vedtok at hovedgudstjenesten skulle revideres. Det ble informert om prosessen og forslaget til ny gudstjenesteliturgi i Kampen på menighetsmøtet 25. april. Det var også anledning til å gi tilbakemeldinger og innspill til liturgien før den skulle vedtas av menighetsrådet i mai 2021 og sendes til biskopen for godkjenning. Trykk på dokumentetnavn for å åpne:

Til menighetsmøtet

Justert grunnordning liturgi minimessen

Justert grunnordning liturgi høymessen

Innføring av justert ordning for hovedgudstjenestene i menighetene

Liturgihefte forslag fra gudstjenesteutvalget

Justert grunnordning - video

 

 

Tilbake

Del